Ochrona praw konsumentów z niepełnosprawnościami

Innowacja testowana pod nazwą

Lokalny Model Współpracy w zakresie ochrony praw niepełnosprawnych konsumentów 

Kategoria

Prawa konsumenckie i Urzędy Pracy

Innowator

Fundacja Fuga Mundi

Krótki opis innowacji

Innowacja zakłada Lokalny Model Współpracy w zakresie ochrony praw niepełnosprawnych konsumentów, który integruje działania instytucji publicznych, pozarządowych oraz prywatnych. Celem innowacji jest pomoc w realizacji działań prewencyjnych dotyczących bezpieczeństwa finansowego, wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz wypracowanie skutecznych rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa konsumenckiego.

Potencjalni użytkownicy

Innowacja może zostać wdrożona przez:

 • organizacje pozarządowe planujące nawiązać współpracę z Jednostkami Samorządu Terytorialnego (JST),
 • Jednostkami Samorządu Terytorialnego (JST), które stworzą partnerstwo organizacji pozarządowych na lokalnym terenie.

We wdrożeniu innowacji niezbędne jest partnerstwo międzysektorowe oraz wysoka kultura współpracy.

Szczegółowy opis innowacji

Innowacja zakłada Lokalny Model Współpracy w zakresie ochrony praw niepełnosprawnych konsumentów. Celem innowacji było wypracowanie rozwiązań w postaci broszury informacyjnej, platformy internetowej, scenariuszy przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych z zakresu praw niepełnosprawnych konsumentów, które mają na celu pomóc w realizacji działań prewencyjnych dotyczących bezpieczeństwa finansowego, wsparcia osób niepełnosprawnych oraz wypracowania skutecznych rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa konsumenckiego.

Z wypracowanych rozwiązań w zakresu edukacji ekonomicznej i profilaktyki mogą skorzystać różne grupy wiekowe, w tym osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej oraz ofiary przestępstw i nadużyć ekonomicznych. Z jednej strony osoby z niepełnosprawnosciami otrzymują informacje na temat możliwości ochrony przed niepożądanymi skutkami zawieranych umów, dokonywanych zakupów i usług. Z drugiej strony asystenci osób z niepełnosprawnościami, pracownicy socjalni i inne osoby wspierające otrzymują instrumenty, które pomagają udzielić szerszego wsparcia, wzmacniając pozycję niepełnosprawnych konsumentów poprzez popularyzowanie wiedzy i edukację w zakresie ich praw i obowiązków.

Kluczowe elementy innowacji to:

 • Lokalny Model Współpracy w zakresie ochrony praw niepełnosprawnych konsumentów pomiędzy instytucjami pomocy społecznej, asystentami osób z niepełnosprawnościami, organizacjami pozarządowymi i podmiotami zajmującymi się ochroną praw konsumentów wskazujący wytyczne i zasady współpracy, zawierający modelowy wzór pozwalający na zawarcie współpracy,
 • Broszura informacyjna „Poradnik konsumenta”,
 • Platforma internetowa przystosowana do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności (edukacyjne treści przygotowane wg zasad easy to read, z wykorzystaniem tłumacza języka migowego, z możliwością powiększenia czcionki i w wersji mówionej) zawierająca informacje z zakresu praw konsumentów wraz z danymi kontaktowymi do instytucji i podmiotów udzielających wsparcia, programem i scenariuszami warsztatów grupowych i indywidualnych,
 • Scenariusze przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych z zakresu praw niepełnosprawnych konsumentów, które mogą być wykorzystane przez asystentów osób z niepełnosprawnościami, pracowników socjalnych i innych użytkowników planujących udzielać wsparcia w zakresie zwiększenia świadomości konsumenckiej osób z niepełnosprawnościami,
 • Wytyczne dot. pracy asystentów osób z niepełnosprawnościami, pracowników socjalnych i innych użytkowników modelu w zakresie edukacji i upowszechniania wiedzy dot. praw konsumentów.

Proponowana innowacja różni się od dotychczas stosowanych rozwiązań, ponieważ wprowadza instrument w postaci Lokalnego Modelu Współpracy z uwzględnieniem wsparcia oferowanego przez instytucje samorządowe, pracowników socjalnych, miejskich/powiatowych rzeczników konsumentów. Usługi asystenta osoby z niepełnosprawnością zostaną wzbogacone o dodatkową formę wsparcia i odpowiadają na aktualne problemy i wzmacniają oferowane usługi opiekuńcze.

Sposób finansowania innowacji

Finansowanie innowacji może być prowadzone ze środków:

 • 1 % PIT,
 • lokalnych środków samorządowych,
 • w formie akcyjnej, np. małe granty,
 • jako element projektów związanych z usługami asystenckimi, aktywizacją zawodową lub rehabilitacją społeczną.

Materiały do pobrania

Produkt finalny

Instrukcja wdrożeniowa

Diagnoza potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie ochrony praw konsumentów

I Ty jesteś konsumentem – Poradnik dla osób niepełnosprawnych