Nasi Eksperci

MENTORZY:

km

Krystyna Mrugalska – mentor, ekspert ds. oceny skutków innowacji

pedagog, działaczka społeczna, współzałożycielka i wieloletnia Prezes (najpierw organizacji rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną w latach 1983-1991 pod nazwą Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy TPD, potem – PSOUU, od 2008 r. Honorowy Prezes PSONI. Pełniła i pełni – zawsze w sposób aktywny i twórczy funkcje w różnych gremiach społecznych i rządowych zajmujących się problematyką niepełnosprawności. Twórczyni form aktywizacji osób z niepełnosprawnością intelektualną na różnych etapach rozwoju i w różnym wieku, inicjatorka nowatorskich koncepcji w podejściu do niepełnosprawności – zainicjowała i spopularyzowała w Polsce korzystanie z instrumentu praw człowieka wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. Inicjatorka kompleksowych rozwiązań w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnością i ich rodzin w funkcjonowaniu społecznym. Autorka wielu koncepcji projektowych, inicjatorka współpracy na poziomie ponadnarodowym oraz działań implementacyjnych z zakresu nowatorskich rozwiązań wspierających osoby z niepełnosprawnością intelektualną w niezależnym życiu. Jest uznanym autorytetem we wszystkich obszarach związanych z niepełnosprawnością oraz rzecznikiem interesów tej grupy osób w Polsce i na świecie.

 

mitus

Mariusz Mituś – mentor

fizjoterapeuta i pedagog, edukator w zakresie prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej. Wykwalifikowany szkoleniowiec, coach i facylitator. Wiceprezes Zarządu Głównego PSONI, Przewodniczący Zarządu Koła terenowego PSONI w Jarosławiu, Członek Rady Nadzorczej PFRON, Prezes Zarządu Polskiego Związku Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej. Członek wielu gremiów konsultacyjnych na poziomie wojewódzkim i krajowym. Innowator. Jest inicjatorem i współtwórcą wielu nowatorskich form wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną w niezależnym życiu. Organizator budowy systemu wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną od narodzin do późnej starości. Odpowiedzialny za implementację różnorodnych nowatorskich rozwiązań europejskich w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnościami na gruncie naszego kraju. Twórca sieci wsparcia dla podmiotów zainteresowanych wykorzystaniem dorobku Stowarzyszenia.

 

EKSPERCI DS. WDRAŻANIA INNOWACJI I WSPARCIA FORMALNO-ORGANIZACYJNEGO:

mzp

Monika Zima-Parjaszewska – ekspert ds. oceny skutków innowacji i wsparcia prawnego grantobiorców

doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt i kierownik Pracowni Prawa i Kryminologii Akademii Pedagogiki Specjalnej, Prezeska Zarządu Głównego PSONI, współprzewodnicząca Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnościami przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Inicjatorka i współautorka innowacyjnego programu szkoleń dla self-adwokatów, osób z niepełnosprawnością intelektualną występujących publicznie we własnych sprawach, promuje i wdraża self-adwokaturę w Polsce. Autorka i realizatorka wielu badań w obszarze statusu prawnego osób z niepełnosprawnością intelektualną, przemocy i ubezwłasnowolnienia. Autorka publikacji dotyczących praw człowieka, zasady równego traktowania oraz sytuacji społeczno-prawnej osób z niepełnosprawnościami.