FAQ

Najczęściej zadawane pytania

W przypadku pytań dotyczących innowacji społecznych zapraszamy do przesyłania ich na adres: innowacje@psoni.org.pl. Baza pytań i odpowiedzi będzie na bieżąco aktualizowana.


Zagadnienie merytoryczne

 1. Ile osób powinno wziąć udział w testowaniu innowacji społecznej? Czy są jakieś wskazania w tym zakresie?

Operator nie nakłada wymogów formalnych w tym zakresie. Rekomenduje się by w testowaniu innowacji społecznej brało udział minimum 5 osób.

 1. Czy testowanie innowacji społecznej musi trwać równo 6 miesięcy?

Testowanie innowacji społecznej powinno być przeprowadzone pomiędzy kwietniem a wrześniem 2017 roku. Nie nakłada nie minimalnego czasu trwania testowania innowacji społecznej. Czas testowania powinien być jednak adekwatny do charakteru innowacji oraz jej skali – będzie to przedmiotem oceny merytorycznej.

 1. Jak sprawdzić czy nasz pomysł nie powiela sfinansowanych już ze środków EFS rozwiązań?

W punkcie drugim „Procedur realizacji projektu grantowego” wskazano rozwiązania których nie może powielać innowacja społeczna. Potencjalny grantobiorca powinien zapoznać się z tymi rozwiązaniami na etapie składania wniosku.

      4.Czy jest możliwe ubieganie się o testowania tej samej innowacji społecznej u różnych operatorów działania 4.1?

Nie. Składając wniosek o dofinansowanie potencjalny grantobiorca składa jest oświadczenie następującej treści „Oświadczam, że nie ubiegam się o finansowanie testowania tożsamej innowacji społecznej u innych operatorów działania 4.1 PO WER”.

 1. Wypełniając wniosek o dofinansowanie nie starcza nam miejsca na zamieszczenie całej treści. Czy można dołączyć dodatkowe dokumenty/pliki opisujące innowacje do wniosku?

Nie, do wniosku nie należy załączać dodatkowych plików opisujących innowacje społeczną. Wniosek o dofinansowanie ma ustawione limity znaków w polach przeznaczonych do wypełnienia, nie można tych limitów przekroczyć.

 

Zagadnienia finansowe

 1. Czy wymagany jest wkład własny?

Nie. Operator pokrywa koszty testowania innowacji społecznej do kwoty 60 000 złotych brutto.

 1. Czy określono minimalną kwotę o jaką należy się ubiegać na pokrycie kosztów testowania innowacji?

Nie. Operator nie określił takiej kwoty. Kwota wnioskowana powinna być adekwatna do skali testowania innowacji społecznej oraz specyfiki innowacji społecznej.

 1. Na jakiej podstawie dokonywanie jest rozliczenie grantów?

Rozliczenie następuje na bazie wskaźników efektów testowania innowacji określonych w tabeli 2.5 specyfikacji innowacji społecznej. W celu rozliczenia grantu grantobiorca składa u operatora:

 • oświadczenie o wydatkowaniu środków zgodnie ze specyfikacją innowacji społecznej,
 • sprawozdanie z realizacji zaplanowanych działań i osiągnięcia efektów cząstkowych wraz z załączonymi dokumentami, materiałami dającymi racjonalne zapewnienie, że zaplanowane działania zostały przeprowadzone, a efekty cząstkowe zostały osiągnięte.

Dodatkowo podstawą rozliczenia są raporty raportów z przeprowadzonych monitoringów, kontroli i ewaluacji.

Rozliczenie dokonywane jest na podstawie protokółu odbioru efektów końcowych innowacji społecznej podpisanego przez lidera i partnera projektu.

Rozliczenie grantów nie jest dokonywane w oparciu o dokumenty potwierdzające wydatki – np. faktury, umowy etc.

 1. Jakiego typu koszty można finansować w ramach testowania innowacji społecznej?

Informacje o przeznaczeniu grantów zawiera punkt 7 „Procedur realizacji projektu grantowego”.

 1. Kto pokrywa koszty upowszechniania innowacji społecznych po zakończeniu ich testowania?

Koszty upowszechniania innowacji społecznych pokrywa Operator.

 

Zagadnienia dotyczące potencjalnych grantobiorców

 1. Czy możliwe jest zawarcie umowy partnerskiej między osobą fizyczną a osobą prawną?

Nie, partnerstwo jest możliwe jedynie między osobami prawnymi (maksymalnie jeden partner). Osoba fizyczna chcąca składać wniosek może to zrobić samodzielnie lub jako członek grupy nieformalnej (maksymalnie 4 osoby fizyczne).

 1. Jaki minimalny potencjał finansowy musi mieć organizacja/osoba fizyczna by wystąpić o grant na testowanie innowacji społecznej?

Operator nie bada potencjału finansowego organizacji, chcącej ubiegać się o grant. Środki z grantu w założeniu pokrywają wszelkie koszty testowania innowacji społecznej do kwoty 60 000 złotych. Na etapie oceny merytorycznej badany jest potencjał merytoryczny organizacji wnioskującej/osoby fizycznej.

 1. Czy istnieje wzór umowy partnerskiej obowiązujący w konkursie?

Nie ma takiego wzoru. Umowa partnerska powinna jednak spełnić następujące wymagania:

– być zawarta przed złożeniem wniosku,

– określać obowiązki lidera i partnera na poziomie poszczególnych działań oraz efektów testowania innowacji (tabele 2.5 i 2.6 we wniosku o dofinansowanie),

– określać który podmiot będzie pełnił rolę lidera, a który partnera.

 1. W przypadku wyłonienia do dofinansowania wniosku grupy nieformalnej (maksymalnie 4 osoby fizyczne) z kim zawierana jest umowa grantowa?

Umowa zawierana jest z liderem grupy, lista członków grupy załączana jest do umowy grantowej.

 

Pytania zadawane podczas spotkań informacyjnych

 1. Czy jednostka organizacyjna pomocy społecznej  nieposiadająca osobowości prawnej, nie mogąca zaciągać zobowiązań finansowych będzie  mogła wnieść zabezpieczenie w innej formie niż weksel?  

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji grantu nie jest wymagane wobec podmiotów sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – str. 24 Procedur grantowych.

W przypadku jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej umowa o powierzenie grantu (która jest zobowiązaniem finansowym) może być podpisana przez organ prowadzący tę jednostkę lub też przez kierownika/dyrektora danej jednostki na podstawie pełnomocnictwa udzielonego jej przez organ prowadzący.

 

2. Czy  beneficjenci projektu – osoby z niepełnosprawnością – muszą  posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ?

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 określają definicję osób z niepełnosprawnościami. Według tej definicji osoby z niepełnosprawnościami oznaczają osoby niepełnosprawne
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375).

 

3. Czy innowacja wymagająca większej skali testowania a tym samym większych środków finansowych może być wnioskowana przy zapewnieniu przez innowatora wkładu własnego (np. całość 100 tys. – grant 60 tys., środki własne 40 tys.)? Jeśli tak to jakie źródła wkładu własnego są dopuszczalne? Czy mogą to być środki publiczne?

Zgodnie z kryterium formalnym: „Koszt testowania innowacji społecznej nie może przekroczyć kwoty 60 000 złotych”. Oznacza to, że wnioskodawca nie ma możliwości realizowania projektu o kwocie powyżej 60 000 złotych uwzględniając grant z projektu oraz wkład własny ponieważ wniosek nie będzie wtedy poprawny formalnie – punkt 2.9 wniosku o dofinansowanie. Wkład własny nie powinien być wnoszony zgodnie z zapisami procedur w punkcie 6 „Informacja o przeznaczeniu grantów” – tu pojawia się zapis, że ” Operator pokrywa koszty związane z testowaniem innowacji do kwoty 60.000 złotych, potencjalni grantobiorcy nie wnoszą wkładu własnego w formie finansowej lub niefinansowej”.
Operator nie zakłada wnoszenia przez wnioskodawców wkładu własnego, łączny koszt testowania innowacji nie może przekroczyć 60 000 złotych. Jeżeli wnioskodawca będzie wykorzystywał w ramach projektu własne zaplecze techniczne, wolontarystyczne czy też własne środki finansowe nie ujmuje tego we wniosku aplikacyjnym, ani nie dokonuje wyceny tego wkładu na potrzeby projektu. W konsekwencji nie nakłada też Operator żadnych wymogów co do form korzystania z własnego zaplecza finansowego, technicznego czy też osobowego.

 

4. Co się wydarzy jeśli z kilku różnych miejsc w kraju zostaną złożone wnioski identyczne w założeniach? Czy to będzie traktowane jako innowacja? Jaki mechanizm będzie przeciwdziałał potencjalnej sytuacji, że jakiś podmiot działający na terenie całego kraju będzie chciał pozyskać/”wyłudzić” granty na testowanie tego samego rozwiązania w wielu miejscach?

Na poziomie projektu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” wnioski będą oceniane przez komisję, która analizować będzie wszystkie wnioski pod kątem tematycznym. Wymiana informacji pomiędzy ekspertami komisji pozwoli zidentyfikować projekty
o „tożsamym charakterze”.
Składając wniosek aplikacyjny wnioskodawcy również oświadczają, że nie ubiegają się o finansowanie tożsamej innowacji społecznej u innych operatorów działania 4.1 PO WER. Oświadczenia oraz wymiana informacji między operatorami poszczególnych projektów zapobiegnie podwójnemu finansowaniu tożsamych rozwiązań w ramach różnych projektów.

 

5. Jeśli z dwóch różnych regionów kraju zostanie złożony podobny wniosek/pomysł to czy dalej będą to innowacje? Co o tym stanowi?

Zgodnie z zapisami Procedur „Innowacja to tworzenie i testowanie nowych rozwiązań lub usprawnianie już istniejących, przy jednoczesnej dbałości o ich optymalizację, zgodnie z myślą „więcej za mniej”. Innowacyjność może dotyczyć zarówno wytwarzanych produktów, sposobu pracy, jak i kreowania nowych zjawisk oraz społecznej wartości dodanej.” W toku oceny merytorycznej pomysłów innowacyjnych jednym z kryteriów oceny jest kryterium nowatorstwa, w którym ocenie podlegać będzie:

 • innowacyjność problemu,
 • innowacyjność metod pracy,
 • innowacyjność grupy docelowej,

Możliwe jest więc zaakceptowanie do realizacji rozwiązań podobnych pod względem metod pracy, ale odpowiadających na różne problemy innych grup docelowych.  Możliwe także zaakceptowania rozwiązań odpowiadających na podobne problemy tych samych grup docelowych za pomocą innych metod pracy. W przypadku wątpliwości co do innowacyjności poszczególnych zgłoszonych pomysłów komisja oceny będzie je wyjaśniać w trakcie II etapu oceny merytorycznej – spotkań bezpośrednich.

 

6. Na etapie przygotowywania i testowania innowacji zaplanowano makroregionalne warsztaty i seminaria? Gdzie będą się one odbywały? Co zadecyduje o miejscu spotkań?

W projekcie zaplanowano następujące typy spotkań grupowych:

 • przed udzieleniem grantu – seminaria wdrożeniowe,
 • w momencie testowania innowacji -spotkania w makroregionach.

Miejsca spotkań będą ustalone dopiero po zakończeniu oceny merytorycznej zgłoszonych innowacji. O miejscu spotkań decyduje dostępność miejsc tych spotkań dla innowatorów społecznych – uczestnicy będą zapraszani do udziału w poszczególnych seminariach na bazie kryterium geograficznego lub tematycznego.

 

7. Jak wygląda zabezpieczenie praw autorskich po realizacji projektu i podczas jego ewaluacji. Szczególnie w sytuacji testowania innowacji w zakresie aplikacji elektronicznych przy usługach opiekuńczych. Chodzi tu o oprogramowanie wymagające ciągłości autorskiej (wprowadzanie poprawek, modyfikacji, itp.)? Co z patentem, certyfikatem na taki wyrób?

Zgodnie z umową  zawartą przez Operatora z Ministerstwem Rozwoju

 • Operator jest zobowiązany do zapewnienia sobie wyłącznych, nieograniczonych praw autorskich do utworów wytworzonych w ramach Projektu grantowego.
 • Operator zobowiązuje się do zawarcia z Instytucją Zarządzającą odrębnej umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych, łącznie z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do utworów wytworzonych w ramach Projektu grantowego, z jednoczesnym udzieleniem licencji na rzecz Beneficjenta na korzystanie z ww. utworów. Umowa, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest zawierana na pisemny wniosek Instytucji Zarządzającej w terminie określonym w tym wniosku w ramach dofinansowania, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1.
 • W przypadku zlecania części zadań w ramach Projektu grantowego wykonawcy, obejmujących m.in. opracowanie utworu, Operator zobowiązuje się do uwzględnienia w umowie z wykonawcą klauzuli przenoszącej autorskie prawa majątkowe do ww. utworu na Operatora co najmniej na polach eksploatacji wskazanych pisemnie Beneficjentowi przez Instytucję Zarządzającą przed zleceniem przez Operatora części zadań w ramach Projektu grantowego wykonawcy, obejmujących m.in. opracowanie tego utworu.
 • Umowy, o których mowa w ust. 1 i 2, są sporządzane z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

8. Jeśli projekt będzie realizowany przez osoby prawne w partnerstwie to jak ma wyglądać podział zadań? Na ile precyzyjnie ma zostać on określony?

 Na etapie składania wniosku o dofinansowanie nie jest wymagane przedkładanie umowy partnerskiej między liderem a partnerem. Umowa/porozumienie musi być jednak zawarte przed złożeniem wniosku. Przedstawienie umowy partnerskiej nie będzie wymagane na etapie podpisywania umowy grantowej. Operator nie nakłada wymagań co do zawartości umowy partnerskiej. Treść umowy partnerskiej powinna być dostosowana do potrzeb organizacji ją zawierających. Umowa partnerska może zawierać zapisy dotyczące np.:

 • podziału obowiązków,
 • osób zaangażowanych w testowanie innowacji,
 • podziału środków finansowych,
 • sposobu obiegu dokumentów i raportowania.

9. Jeśli rozliczenie grantobiorcy dotyczy wyłącznie osiągnięcia zaplanowanego rezultatu a jednocześnie nie są kosztami kwalifikowalnymi koszty administracyjne to w jaki sposób operator będzie to weryfikować?

Operator będzie weryfikował obecność kosztów administracyjnych na etapie oceny budżetu w składanym projekcie. W toku rozliczenia grantów nie będą wymagane dokumenty księgowe (umowy, faktury) poświadczające sposób dokonywania wydatków w projekcie. Grantobiorca może czynności związane z raportowaniem sfinansować ze środków własnych lub też w ramach wkładu pracy wolontariuszy. Warto podkreślić, że środków własnych wnoszonych w formie finansowej lub niefinansowej nie wykazuje się w budżecie składanego wniosku.

 

10. Czy może zostać złożony wniosek przez osobę prywatną (będącą członkiem danej organizacji) bazujący na zasobach tej organizacji i inny wniosek na inną innowację złożony przez tą NGO? Czy to się wyklucza?

Dopuszczalna jest taka sytuacja. W przypadku wątpliwości co do wykonalności projektów realizowanych przez osoby fizyczne z wykorzystaniem zasobów organizacji pozarządowych wątpliwości te będą weryfikowane w toku I i II etapu oceny merytorycznej.