O projekcie

Projekt „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” realizuje Polskie Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu wynosi  3 080 896,00 zł, w tym dofinansowanie 2 988 469,12 zł.

Głównym celem projektu jest wykorzystanie 7 innowacyjnych pomysłów na rzecz poprawy skuteczności usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych (ON) na terenie całego kraju w okresie od 01.09.2016r. do 31.05.2018 roku.

W trakcie realizacji projektu operator prowadzić będzie następujące działania:

  • nabór potencjalnych grantobiorców poprzez otwarty konkurs,
  • udzielenie wsparcia merytorycznego w przygotowaniu innowacji społecznych do testowania,
  • udzielenie grantów w wysokości do 60 000 złotych 35 grantobiorcom, na pokrycie kosztów testowania innowacji społecznych,
  • wsparcie grantobiorców w testowaniu innowacji społecznych,
  • upowszechnienie siedmiu wybranych innowacji społecznych oraz włączenie tych innowacji społecznych do polityki i szerokiej praktyki.

graf

 

Kto może ubiegać się o środki na testowanie innowacji społecznych?

Potencjalnym grantobiorcą może być osoba prawna, osoba fizyczna lub grupa osób fizycznych mające innowacyjny pomysł dotyczący usług opiekuńczych dla osób zależnych. Potencjalni grantobiorcy uzyskają wsparcie finansowe i merytoryczne w przetestowaniu innowacji społecznej.

 

Jakie wsparcie można otrzymać?

Wyłonieni w otwartym konkursie grantobiorcy otrzymają wsparcie w postaci:

– wsparcia doradczego i eksperckiego w przygotowaniu innowacji społecznej do testowania,

– wsparcie finansowe w wysokości do 60 000 złotych na pokrycie kosztów testowania innowacji społecznej

– wsparcie w postaci doradztwa, coachingu, mentoringu i wymiany dobrych praktyk w trakcie testowania innowacji społecznej

– wsparcie w upowszechnieniu innowacji społecznej po zakończeniu testowania (wybrane innowacje społeczne)

 

Jakiej tematyki powinny dotyczyć innowacje społeczne?

 

wsparcie rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych intelektualnie, zwłaszcza po zakończeniu udziału tych ostatnich w systemie edukacji. Poza systemem kształcenia formalnego brakuje miejsc opieki instytucjonalnej nad takimi osobami. Prowadzi to do sytuacji, w której opiekunowie osób niepełnosprawnych rezygnują z pracy zawodowej i życia osobistego na rzecz opieki nad nimi.

– usługi opiekuńczo — asystenckie w miejscu zamieszkania dla niepełnosprawnych osób dorosłych, pozbawionych możliwości wsparcia ze strony rodziny (aby uniknąć umieszczania w instytucjonalnych formach opieki np. DPS). W szczególności występuje potrzeba organizacji zabezpieczenia prawno-organizacyjnego dla osób zależnych na wypadek zniedołężnienia lub śmierci ich rodziców albo opiekunów, a także wprowadzania rozwiązań środowiskowych w tym zakresie.

–  usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnością w zakresie wybranych czynności z życia społecznego i obywatelskiego, np. dla osób niepełnosprawnych ruchowo, wzrokowo czy umysłowo, które są samodzielne w codziennych czynnościach samoobsługowych, ale z uwagi na swoje ograniczenia muszą szukać pomocy np. przy zapoznawaniu się z niektórymi dokumentami, ich redagowaniu, wypełnianiu formularzy urzędowych i innych czynnościach biurowych.

inne, istotne problemy występujące w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych i ich otoczenia powiązane z tematem „usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.

Wnioskując o dofinansowanie należy opisać problem, na jaki ma odpowiadać innowacja społeczna.Zgodność projektu z tematem konkursu jest oceniana w toku oceny formalnej.

W jaki sposób można zgłosić swój pomysł?

W celu zgłoszenia swojego pomysłu należy: