AAC-owy asystent

Innowacja testowana pod nazwą
AAC-OWY ASYSTENT

Kategoria

Narzędzia pracy dla opiekunów

Innowator

Barbara Bytnar i Witold Wesołowski

Krótki opis innowacji

Innowacja społeczna „AAC-owy asystent” ma na celu pokazać i wyposażyć niemówiące osoby z niepełnosprawnością intelektualną w odpowiednie, indywidualnie dobrane do możliwości, narzędzia komunikacyjne ułatwiające i wspierające proces porozumiewania się. Innowacja wpływa na poprawę ich funkcjonowania w szerszym środowisku społecznym, daje możliwość wyrażania swoich decyzji oraz poczucie wpływu na podjęte działania. W konsekwencji wzrasta ich samoocena i wiara we własne możliwości.

Potencjalni użytkownicy

Użytkownikami innowacji mogą być podmioty i organizacje, które zajmują się alternatywną i wspomagającą komunikacją (AAC) w różnych częściach kraju, wobec grup odbiorców z różnymi niepełnosprawnościami.

Szczegółowy opis innowacji

Innowacja społeczna AAC-owy asystent związana jest z tematem dotyczącym usług asystenckich dla niemówiących osób z niepełnosprawnością intelektualną, w zakresie wybranych czynności życia społecznego i obywatelskiego. Ma ona na celu pokazać i wyposażyć osoby z niepełnosprawnością intelektualną w odpowiednie, indywidualnie dobrane do możliwości poznawczych, manualnych, ruchowych, narzędzia komunikacyjne ułatwiające i wspierające proces porozumiewania się, a tym samym poprawę ich funkcjonowania w szerszym środowisku społecznym. Tak aby osoby z niepełnosprawnością miały możliwość wyrażania swoich decyzji, czuły że mają realny wpływ na podjęte działania, dokonują ich wyboru, mają poczucie sprawstwa, a tym samym wzrasta ich samoocena i wiara we własne możliwości. W tych czynnościach mają ich wspierać specjalnie przeszkoleni asystenci.

Innowacja nastawiona jest na rozwój umiejętności porozumiewania się osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnych kręgach społecznych. Zostały stworzone  indywidualne, dostosowane narzędzia komunikacyjne np.

  • tradycyjne papierowe książki do komunikacji,
  • autorskie elektroniczne słowniki komunikacyjne,
  • tablice uczestnictwa,
  • plany zajęć,
  • etykietowanie symbolami pomieszczeń, z których osoby niemówiące z niepełnosprawnością intelektualną będą korzystać,
  • tablice tematyczne.

Obserwacje oraz opinie rodziców, terapeutów, specjalistów wskazują na to iż proces związany z nabywaniem kompetencji komunikacyjnych i językowych nie jest kontynuowany w kolejnych formach wsparcia takich jak: asystencja, treningi samodzielności, aktywizacji zawodowej, Terapii Zajęciowej (WTZ), Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS), Zaklady Aktywności Zawodowej (ZAZ). Zatrzymuje się głównie na poziomie placówki edukacyjnej, co niekorzystnie wpływa na całościowe funkcjonowanie osoby z trudnościami w porozumiewaniu się na dalszych etapach jej rozwoju.

 W toku testowania innowacji opracowano piktogramy i inne materiały graficzne na potrzeby tablic informacyjnych oraz aplikacji na tablety.  Przygotowano również aplikację na tablety. Dodatkowo wdrożony został system wsparcia asystenckiego dla osób z niepełnosprawnościami, pozwalający na wykorzystanie piktogamów i aplikacji na tablety do zwiększenia kompetencji komunikacyjnych osób z niepełnosprawnościami.

Sposób finansowania innowacji

Finansowanie innowacji jest możliwe jako element projektów edukacyjnych oraz asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami. Finansowanie może zapewnić Jednostka Samorządu Terytorialnego (JST) w ramach zadań zleconych, PFIO lub też PFRON, fundusze wspólnotowe – np. RPO 2014-2020.

Produkt finalny
Instrukcja wdrożeniowa