Przerwa regeneracyjna dla opiekunów

Innowacja testowana pod nazwą

Program przerwy regeneracyjnej

Kategoria

Usługi opiekuńczo-asystenckie

Innowator

Fundacja Imago

Krótki opis innowacji

Innowacja zmierza do poprawy jakości istniejących już rozwiązań w zakresie przerwy regeneracyjnej.

W toku innowacji został opracowany kompletny spójny model usługi zawierający pełny zestaw dokumentów i procedur dla organizacji, które chciałyby oferować usługę przerwy regeneracyjnej dla rodziców. Dzięki tej wiedzy wprowadzanie usługi przerwy regeneracyjnej jest łatwiejsze, można nią zarządzać, a także badać jej efekty.

Potencjalni użytkownicy

Innowacja może być wdrożona przez:

  • podmioty ekonomii społecznej i organizacje pozarządowe działające w obszarze usług asystenckich/opiekuńczych,
  • podmioty realizujące zadania z zakresu rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami, np. organizacje pozarządowe,
  • gminy jako podmiot realizujący lub zlecający zadania z zakresu wdrażania polityki społecznej.

Szczegółowy opis innowacji

Innowacja jest skierowana do opiekunów niepełnosprawnych osób zależnych, w szczególności rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Udziałem najbardziej będą zainteresowani Ci rodzice, którzy ze względu na poziom niepełnosprawności dziecka, liczbę posiadanych dzieci bez niepełnosprawności czy osamotnienie w pełnieniu roli opiekuna, są najbardziej dotknięci codziennym zmęczeniem. Sytuacja właśnie tej grupy ulegnie bezpośredniej poprawie, niemniej innowacja może również być w konsekwencji realizowana jako odpowiedź na potrzeby, np. rodzin/opiekunów osób starszych z chorobą Alzheimera.

Wsparcie w ramach innowacji jest realizowane przez utworzony zespół asystentów, których liczba i kompetencje są uzależnione od potrzeb grupy uczestników obejmowanych wsparciem.

Po przeprowadzeniu wywiadów diagnostycznych wśród grupy uczestników następuje etap dopasowywania asystentów, z możliwością wymiany asystentów w sytuacji, gdy nie spełniają oczekiwań klientów lub nie posiadają wymaganych umiejętności. Usługi są realizowane w formule beznoclegowej, tj. każdy z klientów ma do wykorzystania określoną liczbę godzin (w przypadku innowacji 23 godziny wsparcia na miesiąc). Czas, miejsce i intensywność realizacji usług jest wskazywana przez klienta.

Kluczową rolę w procesie organizacji wsparcia ma Diagnosta – Dyspozytor, który zawiera kontrakt z klientem, dobiera asystentów do potrzeb klienta, przeprowadza wywiady diagnostyczne – definiuje zapotrzebowanie na usługi, czuwa nad procesem dopasowywania asystenta do potrzeb klientów, reaguje na sytuacje kryzysowe, monitoruje pod względem jakościowym i ilościowym sposób realizacji usług.

Sposób finansowania innowacji

Finansowanie innowacji jest możliwe do pozyskania w ramach:

  • Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020,
  • Samorządów, jeżeli program współpracy z organizacjami pozarządowymi przewiduje zadania z zakresu usług asystenckich i opiekuńczych,
  • modelu częściowej odpłatności usługi z uzupełniającym wsparciem ze strony organizacji pozarządowej.

Materiały do pobrania

Produkt finalny
Instrukcja wdrożeniowa