Animacja drogą do samodzielności osób z niepełnosprawnościami

Innowacja testowana pod nazwą

Masz wspływ na własne życie – animacja drogą do samodzielności

Kategoria

Usługi opiekuńczo-asystenckie

Innowator

Miasto i Gmina Sztum/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie

Krótki opis innowacji

Kluczowym elementem innowacji społecznej jest zaangażowanie animatora jako integratora usług dla osób z nioepełnosprawnościami oraz ich środowiska. Jego zadaniem jest wsparcie tej osoby w codziennym funkcjonowaniu, m.in. w załatwianiu spraw urzędowych, robieniu zakupów, poszukiwaniu niezbędnych informacji, wspólnym przygotowywaniu posiłków oraz kształtowaniu umiejętności organizacji czasu wolnego.

Potencjalni użytkownicy

Innowacja przeznaczona jest głównie dla ośrodków pomocy społecznej lub też podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, które są kontraktowane przez samorządy.

Szczegółowy opis innowacji

Celem innowacji społecznej jest uzupełnianie oraz wzmacnianie dotychczasowych działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Kluczowym elementem innowacji jest animator osoby z niepełnosprawnością. Zadaniem animatora jest wsparcie osoby w codziennym funkcjonowaniu, m.in. w załatwianiu spraw urzędowych, robieniu zakupów, poszukiwaniu niezbędnych informacji, wspólnym przygotowywaniu posiłków oraz kształtowaniu umiejętności organizacji czasu wolnego. Wymiar oferowanego przez niego wsparcia był stopniowo zmniejszany w skali miesiaca, po to aby osoba z niepełnosprawnością mogła korzystać z większej swobody w codziennym funkcjonowaniu. Jednocześnie wsparcie animatora w mniejszym wymiarze czasu pozwalało zapewnić poczucie pewności i wsparcia w pojawiających się trudnych sytuacjach. Zadaniem animatora było również organizowanie i wdrażanie pomocy sąsiedzkiej. Dodatkowo odbywały się grupy wsparcia osób z niepełnosprawnościami prowadzone przy wsparciu animatora-psychologa, które miały na celu nabycie przez osoby z niepełnosprawnościami umiejętności nawiązania wzajemnej relacji. Animatorzy również uczestniczyli w dedykowanych grupach wsparcia, a poprzez rozwiązanie bieżących problemów polepszali jakość wykonywanej przez nich pracy.

Sposób finansowania innowacji

Wykorzystanie innowacji to koszt na poziomie 1 000-1 800 złotych na osobę miesięcznie, w zależności od skali wsparcia w danym miesiącu. W toku uzyskanych wywiadów respondenci stwierdzili, że stawka ta wynika ze znacznej intensywności wsparcia – która jest zwiększona 3-4  krotnie w stosunku do tradycyjnych działań OPS.

W celu wdrożenia innowacji niezbędne jest wprowadzenie elastycznej puli środków w celu zaspokajania indywidualnych preferencji odbiorców. Finansowanie takich wydatków może być realizowane w oparciu o środki własne jednostek, z uwzględnieniem ich wewnętrznych przepisów. Możliwe jest też finansowanie innowacji w ramach środków własnych OPS, jeżeli wynika to ze strategii gmin. Niestety w trybie projektowym trudno jest pozyskać takie środki, bowiem na etapie tworzenia projektu wnioskodawca nie zna wydatków, jakie mogą być poniesione. Można jednak ubiegać się o częściowe dofinansowanie ze środków projektowych PFRON, MRPiPS, środków EFS lub ASOS.

Materiały do pobrania

Produkt finalny
Instrukcja wdrożeniowa